تا صبح از استرس بهم میریزم ..اخه یکی نیست بگه توکه هیچ وقت استفاده نمیکنی انروزهم دانلود نمیکردی