کارم شده تو جمع وباهمه خندیدن که فکر میکنن آدم بی غم ودلخوشم ولی تو تنهای خودم شبی نیست از گریه وسردرد خسته بشم وبیهوش
@azadehgh65: عزیزم بابت مشکلات وبیماری وحال نداشتن فاطمه ساداتم ‎· elahep8387