فردا مرخصی گرفتم ظهر فاطمه رو خودم برم دنبالش ازمهد بیارمش خونه باهم باشیم