از بعدازظهر که گفتم فردا میرم منتظرم یچیزی بگه ..مثلا بگه یانرو یا باهم بریم بعداز چندماه