برای فاطمه کش سر گرفتم میگم برات خریدم خوشگله ؟میگه اینکه ارزون شده ۲تومن خریدی، گفتم ازکجا میدونی ۲تومن خریدم میگه بیا ببین روکاغذش نوشته ۲ سه تاهم صفر داره ...۶سالشه اینه وای بحال بعدا و من بیچاره ن