برای فاطمه کش سر گرفتم میگم برات خریدم خوشگله ؟میگه اینکه ارزون… https://t.co/bm3eDIXZ59 .