بسته ی پستی ماهم رسید از طرف سبوی عزیز ...عروسک برای فاطمه سادات و… https://t.co/BIjz7qTnhL .