دکترش میگفت دفترچه بیمه دارید گفتم بله گفت ولی آزاد هست هزینه ویزیت ی