الان یک انگیزه دبگه هم دارم ،که میام اینجا۰یکی تنهای ونوشتنم وحرفای دلم ومهمتریینش خوندن تو ولایک کردن توی که ...