چهارشنبه فاطمه خوشحال بود میره نمایش برمیگرده باهمیم ونهار و دوروز خونه استراحت ومیبرمش بیررون وتفریح که همه هیچی شد ..ازصبح که خودم بهم ریختم با رفتار اطرافیانم ..بعدهم تهران رفتن وآزمایش فاطمه ودکتر وخستگی بهم ریختگی خودم ...دیروزهم که کلا با بچه عصبی و درگیر بودم