وقتی بهم گفت باید برای آزمایش بری تهران و تست بده دیگه دست خودم نبود بیمارستان و ریختم بهم . فقط ترس اینو داشتم چیزی باشه که بمن نمیگن