توراه بچم فکر میکرددارم میبرم گردش وتفریح کلی لیست خرید خوراکی هم داشت ولی تا برسم بیمارستان داغون بودم فقط خودمو نگه داشتم جلوش گریه نکنم