حتی نزاشتم ارام بخش بهم بزنن فقط میگفتم بچم یچیزیش هست نمیگید یا نمیفهمید تاحالا نمیگفتیر