میگن بهم آروم باش و اینکارا رو نکن نزار بقیه از این بهم ریختنت شاد بشن دیگه نمیتونم خسته شدیم