امروز شهرزاد و دیدیم قسمتی که قباد وشیرین وشهرزاد کلوپ بودن قباد میگفت شهرزاد جان و قبل اینکه شیرین چیزی بگه ...فاطمه سادات گفت مامان قباد شهرزاد وبیشتر دوست داره ولی شیرین دوست نداره .گفت با شیرین مدام بحث ودعوا میکنن ولی با شهرزاد مهربونه
خوش بحال شما خخخخخخ ‎- shaghayeght83
من چی میبینم و اون نیم وجبیچی میبینه ‎- elahep8387