کلی وقته حساس شدم ببینم چی میخوره تا گفت آلبالو میخوری ؟من خوردم میخای ...خیالم راحت شد
کلا کنجکاوم ‎· elahep8387
اگر الان بهم مبگفت میگفتم میخام ‎· elahep8387