یک همکار فوق العاده با ادب دارم بعداز هرمشترکی که قطع میکنه میگه یشعور با عصبانیت ه
وا :) ‎· آمیرزو