دیشب باحرفای که زده شد بینمون شاید فکر میکرد آروم میشم ولی در واقعه ناراحتم شد م چون درباره زندگیشون فکر دیگه ی داشتم وحتی حسادتم میشد م
چرا ناراحت! ‎· shaghayeght83
@shaghayeght83: ناراحت شدم وقتی شنیدم چون فکرشو نمیکردم اینطوری که بوده گفته بهم ‎· elahep8387