شاممو خوردم یادم رفت عکس بگیرم پاچینی خوبی بود بعداز مدتها چسبید