فاطمه میگم از شام عکس ننداختیم میگه خب خوردم میخای از استخونش عکس بنداز مامان عشق عکس...دیگه هیچی تگفتم