امشب بیخابی زده بسرم همه گذشته وحرفاشون وحرکاتشون میاد توذهنم وچه غصه ی میخوردم من