یادم نمیره شبای که پامیشم ببینم نفس میکشه یانه ...خداهرکسی فرزندی داره براش نگه داره ولی اگه خاست بگیره نده که بعدش بگیره