چندساله از دی وبهمن متنفرم ...ماههای که فاطمه سادات بیمارستان بود یکی دوماه...بدترینشم بخش آنکولوژی بستری بود ..رگ گیری برای سرم شب ساعت ۳ نصف شب که تا سرم باز میکردن میگفتن رگش پاره شده بیارش برای رگ گیری ن
آخی ‎· pirzad