یادم نمیره صبح به صبح موهاشو شونه میزد گلسر میزد عمو دکتر مهربون بیاد بگه فاطمه سادات خوب شده بره خونشون