اه دقیقا دیشب یکی تو فکرم بود توعالم خاب وبیداری داشتم از کاراش حرص میخوردم الان دیدم دوبار زنگ زده