نقاشی دخترم برای ۱۲ بهمن که مربیشون خاسته از بچه ها یا خونواده ها یه… https://t.co/bE65aMudmw .