عجب آدمیه صبح زنگ زده جواب ندادم ..اس داده گفتم کارداشتم جواب ندادم ....زنگ زده سرکار برای آمار گرفتن به اسم احوالپرسی ازمن