زنگ زده میگه آخ نکنه ریستون اونجاس منم زنگ زدم شمارم نمیفته بگن کی زنگ زده کارت داره ...ریستون بفهمه منم گفتم نه خیالت راحت باشه ریسمون نیست ..زنیکه بعد از چندسال ول کن نیست