هم خاطره خوب هم بدبود...ولی اوایل خاطره بدش بیشتر بود