ولی هیچ وقت یادم نمیره رفتارشو ..گیرو دادزدنش به من..بدترازاون که چندساله یادم نرفته آبگوشت نذری روز تاسوعا رو حال بدی خودم ۷ماهه باردار بودم چه دردی داشتم از صبح سرما چقدرم دادو دعوا شنیدم ...ابگوشتم که هیچی هرچندطاقت نیاوردم خوردم دوتا قاشق