چرا باید اونروزا یادم بیاد ...تعزیف وحرفش ازاون روزا برام جز گریه برام چیزی نداشت ..ازاینکه برای تلافی کردن بودم