یکبار دوس دارم رودررو بودیم تعریف کنه برام از قبل وهمینای که امشب گفت ببینه چجور گریه میکنم وداغون میشم
:/ ‎· zYa-Bushehr
نمی بینه که رو در رو هم ‎· amineh