خوب شد اینجاهست وگرنه تاصبح خفه میشدم ازاین فکرو حرفا تومغزم