ساعت ۲خابم برده بهد ازدوشب که گفتم خوبه میخابم ...از ۴ونیم از صدای سرفه فاطمه بیدار شدم میگم اسپره واکسیژن بزن اذیت نشی خاب وبیداره نمیزاره و جیغ میزنه