از شنبه مشغول اشپزخونه تمیز کردنم هنوز تموم نشده خوبه کوچیکه
روزی یک ساعت البته بیشتر نمیتونم کار کنم ‎· elahep8387