اون ازدیشب وداد و سردردی که کردم بیخابی وسرفه های فاطمه ...الانم که سرکار بهمم ریخت فقط داره تو سرم میسوزه اه اه