خوبیه اینجا اینه همه حرفامو میزنم ...حداقل نه توخودم میریزم نه باکسی دعوا وبحث