روزای که میخام باخودم ببرمش سرکار ..مثهاینکه میخاد پیک نیک میخاد کیف برداره برای وسایل نقاشی .خوراکی.حتی رو ببینه میخاد پتو وبالشتم برداره .عروسک .گوشی .جالبه اینکه میگه اونجا شبکه پویا و جم جونیور دارید