ازدیروز استرس و دلشوزه بدی دارم تموم هم نمیشه ...حالمم خوب نیست #الهه_غرغرو