نمیبخشم خونوادممو با این انتخابشون برام و الانم این رفتارشون #الهه_غرغرو