هیچ وقت یادم نمیره که وقتی ۱۷سالم بود گریه میکردم من این پسره خوشم نمیاد میگفتن برو آزمایش چمیدونم قبل عقد حتی برید خرید بازار شاید نظرت عوض شد ...اخه حلقه و سرویس طلای آنچنانی و کوفت ومرز کو الان رسیدن به دادم ...
علامت سوال آخرش خییلی مهمه ‎· آمیرزو