من وپسرعموم تقریبا تو چندماه ازدواج کردیم ...اونا سه ماه رفت وآمد داشتن تا عقد کردن بعد من میگفتن فامیله خونوادش ومیشناسیم واصیلن..حتی بابام راضی نشد برم خونه زندگیشون ببینیم چون خودشن میشناختن .آخه نگفت میخام با بابا وفامیل وخونوادش زندگی میخام بکنم؟!فقط یکبار رفت خودشو دید گفت جوون خوبیه وسالم و کاری وچمیدونم روراست وساده ...
ینی پسر عموت رو تا اونموقع ندیده بودی؟ ‎- sousan
@sousan: پسرعموم نه منظورم بود باخانمش سه ماه رفت وامد داشتن .من فامیل مامانم بود عوضی ‎- elahep8387
آها من اشتباه خوندم :| ‎- sousan