ولی سر خواهرم تجربه ی خوبی شدم براشون..یادمه بابام شنیدم گفته دخالت نمیکنم اونو انتخابش برای من بودنا عمری باید عذاب وجدان داشته باشم