دیگه منم بهانه کار وبی پولی خرج اخلاق هرچی بود کردم ولی باز بابام اومد گفت بیاد پیش خودم کارکنه مثلا اخلاقشم درست میکنم و یاهاش حرف میزنم باز باج داد که بگه خوبه