حتی گفتم به مادرش بره بزرگه بشه ادم بشه بیاد سراغ من بابام گفت نکن اینکاررارو تو خیلی تو نازونعمت بودی هرچی خاسی داشتی پررو شدی