فک کنم سال ۸۳که دانشگاه حتی قبول شدم و عقد بودیم کادو مثلا نگرفت ولی خونوادم گوشی وخط برام گرفتن جبران کرد بابام مثلا