یکسال شد سالگرد عقد گفت بابام میبرمتون شمال واونجا برام خودشون جشن گرفتن..