رفت پیش بابام کار کنه دیگه هیچی میدیدم رفتارشم اونو خسته کرد ..متاسفانه حرف زدنم بلد نبود واقعا انگار از پشت کوه اومده بچه اخر خونواده پدرومادرپیر ..ولی بازهمتلاش میکرد بابام پیرشد ازبس بابان سروکله میزد تازه میخاس تربیت واداب ومعاشرت یادش بده