خرج عروسی هم داد باباهه..لباس عروس وارایشگاه وکوفت ومرض...که چیه اقا ادیت نشه...بابای منم هفتگی بهش حقوق میداد اگر یه پنجشنبه نمیداد اون هفته بهانه واذینم میکرد...حتی بیشتر میداد میگفت خونه دخترم میره عیب نداره