منم هیچ وقت نپرسیدم چقدر میگیری ..سه ماه بعد عروسیمون شد شب عید فطر بود داشتم افطار میکروم گفت مامانم انارر گرفته بریم یکسر بزنیم داداشم اونجاس کمکشون گفتم من روزه بودم حالم ندارم ..حالا شب عیدی بریم بیرون خودمون رفتم چای وافطار بریزم چنان دستمو پیچ دادو پرتم کرد سرم خورد به دیوار که وقتی به هوش اومدم روتخت بیمارستان بودم ..گفتن دستش شکسته داد میزدم دیدمش حالم.بد شد خونوادم اومدن گفت سرش گیج رفت گفتم روزه نگیر گوش نداد فقط گریه میکردم
:|‌ ‎· MaryaM
خيلي ببخشيدا ولي خاك تو سرش :/ ‎· sousan
@sousan: چراببخشید عزیزم بیشتر ازاین حقشه ‎· elahep8387